Member 2014

Prof. Tomoichi Takahashi
M2 Toshinori Niwa
Hideki Nishimura
M1 Rintaro Isono
B4 Yoshitaka Matsumoto
Kang Shi
Song Xinhua
Shinji Ito
Ryota Kanou
Ryotaro Takashima
Shingo Ihikawa
Kazuki Sugiura
Tomohiro Fujita
Seiya Matsumura